Lambertseter-Nordstrand frivillighetssentral.Logo.

Formål og forutsetninger for vår drift

Stiftelsen Lambertseter-Nordstrand Frivillighetssentral (LNF) er en religionsnøytral organisasjon som i sine vedtektsfestede formål siden starten i 1991 har tilbudt humanitære og praktiske innbyggertjenester. I tillegg sosiale og kulturelle arrangementer og aktiviteter.
Spesielt viktig er å rekruttere egnede frivillige for å bistå de mest trengende mennesker i vårt samfunn, der den eldre del av befolkningen øker mest. Det er dessuten i framtida en politisk målsetting å ha færre sykehjemsplasser og heller legge til rette for at de med alderssvekkelse og sykdom skal kunne bo hjemme lengst mulig med ytelse fra hjemmebaserte tjenester. At frivillige kommer ”i kjølvannet av de lovpålagte tjenestene”, som følgere til lege og behandling, som tur- og besøksvenner, å skaffe hjelpemidler og å utføre tilrettelegging for syke og uføre i hjemmene er de viktigste samfunnsoppdrag som frivillige må rekrutteres til.
Frivillighetssentralen på Lambertseter var et nasjonalt prøveprosjekt som ble startet på initiativ fra Norges Røde Kors. Den ble evaluert i 1994 etter 3 års drift og var med på å danne grunnlaget for retningslinjene da Stortinget vedtok å statstøtte frivillighetssentraler og ga Helse- og omsorgsdepartementet ansvaret for å gi frivillighetssentraler retningslinjer. Bondevik2-regjeringen valgte imidlertid å overføre ansvaret til Kulturdepartementet i 2005 og deretter har det vært begrepet møteplasser, ikke utadvendte innbyggertjenester, som er det retningsgivende. LNF har beholdt sin opprinnelige formålsparagraf. Vi beholder primært det samfunnsoppdraget det er mest behov for!